MeerJarenOnderhoudsPlan

Iedere eigenaar van een appartement, bedrijfspand, school of ander gebouw weet dat goed en tijdig onderhoud een belangrijk aspect voor de waarde van het object is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw, heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Te vaak wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is, de kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Door een goed en gedegen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt dit voorkomen. De basis van het MJOP wordt gelegd door de gebouwinspectie. Het doel van deze inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige kwaliteit van het object, het betreft een visuele inspectie. Het object wordt onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object.

De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken:

  1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn te constateren.
  2. De mate waarin de kwaliteit van de bouwdelen is verminderd door het verouderingsproces.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden ingeschat op basis van hun ouderdom en de voor de betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld mechanische ventilatie, liften e.d.).

Het rapport wordt als volgt opgebouwd:

Jaarlijks worden de bedragen in januari conform de geldende CBS index aangepast, hierdoor zijn de bedragen in de rapportage altijd gebaseerd op het meest recente prijspeil.

Kortom een goed en professioneel meerjarenonderhoudsplan is een MUST voor iedere Vereniging van Eigenaars (VvE), particuliere- of institutionele belegger, school of andere eigenaar van onroerend goed.

Voor beheerders van onroerend goed bestaat de mogelijkheid om het MJOP desgewenst onder eigen label aan te bieden. Hiervoor gelden speciale condities.

Door alle kenmerken vast te leggen in een database, zijn we in staat om het MJOP jaarlijks te updaten en u als klant op basis daarvan te adviseren. Het updaten van het MJOP geschiedt standaard op regiebasis tegen een uurtarief van € 75,- exclusief BTW of desgewenst op contractbasis tegen een vast tarief per jaar .


How to Flush DNS